fbpx Skip to main content

Privatumo politika

Naujienos

MB “MOTO INN” asmens duomenų tvarkymo politika

Savo veikloje teikdami paslaugas mes neišvengiamai susiduriame su Jūsų asmeninių duomenų tvarkymu. Mums rūpi Jūsų asmens duomenų saugumas ir privatumas, todėl mums svarbu tinkamai užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi saugiai ir teisėtai. Ši asmens duomenų tvarkymo politika yra Jums taikoma, jei Jūsų duomenis tvarko MB “MOTO INN”.

Ši MB “MOTO INN” asmens duomenų tvarkymo politika (toliau – Politika) skirta informuoti Jus kaip mes renkame ir naudojame Jūsų pateiktais ar mūsų kitaip surinktais Jūsų asmens duomenimis. Taip siekiame užtikrinti sąžiningą ir skaidrų informacijos apie Jus rinkimą ir naudojimą.

Ateityje šią Politiką mes galime keisti, todėl skatiname Jus šią Politiką peržiūrėti periodiškai.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Bendrasis duomenų  apsaugos reglamentas), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat kitais teisės aktais.

Asmens duomenys – tai bet kuri informacija apie Jus, kurią pateikiate Jūs pats/pati, arba kurią gauname iš kitų šaltinių, ir kuri leidžia Jus identifikuoti. Tai gali būti jūsų vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktinė informacija, informacija apie Jūsų su MB “MOTO INN” sudarytas sutartis ir jų vykdymo istorija, naudojimosi kitomis MB “MOTO INN” teikiamomis paslaugomis duomenys, banko sąskaitos informacija (sąskaitos numeris) ir kt.

Duomenų subjektas (Jūs) – tai fizinis asmuo (klientas, jo atstovas, šeimos narys ir pan.), kurio asmens duomenis mes gauname ir naudojame.

Kitos Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir kituose teisės aktuose.

Kokius duomenis mes renkame apie jus?

Mes renkame šiuos Jūsų asmens duomenis:

• Vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, telefono numeris, el. pašto adresas, adresas; Asmens dokumentų duomenys;

• Duomenis apie Jūsų sudarytas sutartis su MB “MOTO INN”; • Išsilavinimo duomenys, Jūsų mokymosi įstaiga;• Jūsų šeiminė padėtis, išlaikomų asmenų skaičius;

• Duomenys apie Jūsų interesus, pomėgius ir sugebėjimus, darbo patirtį, Jūsų buvimo vietą, darbovietę, kuriuos Jūs pateikiate mums bendraudami su MB “MOTO INN” darbuotojais ar perduodate mums naudodamiesi MB “MOTO INN” paslaugomis;

• Jūsų teisėtus atstovus (veikiančius pagal įgaliojimą ar kitais pagrindais);

• Jūsų šeimos narius.

Kokiais tikslais mes renkame ir naudojame jūsų asmens duomenis?

Mes renkame ir naudojame Jūsų asmens duomenis, kuriuos pateikiate Jūs pats/pati. Jokių papildomų duomenų apie Jus mes nerenkame ir negauname iš kitų šaltinių.

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais pagrindiniais tikslais:

• Kad galėtume su Jumis susisiekti, mes renkame Jūsų vardą, pavardę, adresą, elektroninio pašto adresą, socialinių tinklų paskyros duomenis (vartotojo vardą), telefono numerį, kitus kontaktinius duomenis;

• Kad galėtume tinkamai vykdyti su Jumis sudarytą sutartį, mes renkame Jūsų asmens kodą, gimimo datą, asmens tapatybės dokumento kopiją, adresą.

• Kad galėtume Jus konsultuoti ir įvertinti Jūsų poreikius mes renkame informaciją apie Jūsų buvimo vietą, judėjimo kryptį, Jūsų sugebėjimus, užsienio kalbos žinias, Jūsų šeiminę padėtį, išlaikytinių skaičių, išsilavinimą ir bet kokią kitą informaciją, kurią Jūs savo noru pateikiate mums susitikimų ar nuotolinių konsultacijų metu.

Kas mums suteikia teisę gauti ir naudoti jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis gauname ir naudojame esant bent vienai iš toliau nurodytų sąlygų:

• Jūs ketinate sudaryti ar sudarėte sutartį su MB “MOTO INN”;

• Jūs davėte sutikimą;

• Asmens duomenų tvarkymas galimas teisės aktų pagrindu;

• Siekiant mūsų teisėtų interesų, t.y. pareikšti ir apginti teisinius ieškinius bei atlikti kitus teisėtus veiksmus siekiant išvengti nuostolių ar juos sumažinti;

Jei nepateiksite mums asmens duomenų, kurie yra būtini siekiant sudaryti ir/ar įvykdyti sutartį, arba kurių pateikimas yra numatytas teisės aktuose arba sutartyje, mes negalėsime Jums suteikti paslaugų.

Iš kur gauname jūsų asmens duomenis?

Mes naudojame tik tuos asmens duomenis, kuriuos Jūs pats/pati mums pateikiate, kai kreipiatės dėl mūsų paslaugų ir jomis naudojatės.

Mes taip pat galim gauti duomenis apie Jus:

• Iš fizinių asmenų, kai jie pateikia tėvų, įtėvių, sutuoktinių, vaikų, kitų giminystės ar svainystės ryšiais susijusių asmenų, bendramokslių, draugų duomenis;

• Iš mūsų partnerių – fizinių ar juridinių asmenų, kurie mus pasitelkia teikdami Jums paslaugas.

Kam teikiame jūsų asmens duomenis?

Mes teikiame Jūsų asmens duomenis tretiesiems asmenims, laikydamiesi teisės aktų reikalavimų. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti:

• Mūsų partneriams, kurie, be kita ko, teikia savarankiškas paslaugas Jums, vykdant Jūsų su mumis sudarytą sutartį;

• Draudimo paslaugas teikiančioms įmonėms, kai draudimo paslaugos teikiamos mums tarpininkaujant;

•VĮ Regitra duomenys perduodami registruojant transporto priemonę;• Mums buhalterines paslaugas teikiančioms įmonėms, siekiant perduoti / patikrinti atliktus /

reikalingus atlikti mokėjimus;• Teisėsaugos institucijoms, esant jų paklausimui, teismams ar kitoms ginčų nagrinėjimo institucijoms;

• Įmonėms, teikiančioms renginių organizavimo, reklamos, socialinių tinklų valdymo rinkodaros klausimais ir kitas susijusias paslaugas;

• Mūsų teisės ir kitiems profesiniams konsultantams.

Mes šioje Politikoje nurodytų asmens duomenų tvarkymui taip pat pasitelkiame šiuos duomenų tvarkytojus: interneto svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančias įmones, dokumentų archyvavimo paslaugas teikiančias įmones, reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančias įmones, programinę įrangą kuriančias, teikiančias, palaikančias ir vystančias įmones, informacinių technologijųinfrastruktūros paslaugas teikiančias įmones, ryšio paslaugas teikiančias įmones, konsultacijas teikiančias įmones. Mes siekiame, kad paslaugų teikėjai laikytųsi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, reikalavimų.

Atsižvelgiant į mūsų teikiamų paslaugų pobūdį ir tikslą, mes perduodame Jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims, įsikūrusioms valstybėse už Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės (ES/ EEE) teritorijos. Toks duomenų perdavimas yra būtinas sutarties su Jumis sudarymui ir vykdymui ir tik Jūsų interesais. Tam tikrais atvejais mes galime prašyti Jūsų sutikimo asmens duomenų perdavimui trečiosioms šalims. Atkreipiame dėmesį, kad ne visais atvejais mes galime užtikrinti, kad trečioji šalis, kaip Jūsų asmens duomenų valdytojas, įsikūrusi valstybėje už ES/ EEE ribų, užtikrins pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą, kaip yra numatyta Bendrajame duomenų apsaugos reglamente. Todėl prieš sudarant sutartį su mumis ir/ar su trečiąja šalimi, kuri yra įsikūrusi valstybėje už ES/EEE ribų, rekomenduojame Jums savarankiškai pasidomėti kaip atitinkamoje valstybėje yra tvarkomi asmens duomenys ir kokios apsaugos priemonės jiems taikomos.

Kiek laiko saugome jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis saugome ne ilgiau, negu to reikia dėl tikslų, kuriais jie buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį numato teisės aktai, pavyzdžiui:

• Duomenis, surinktus teikiant paslaugas, tvarkome tol, kol naudojatės mūsų paslaugomis, ir saugome dar 10 metų po to, kai nustojate jomis naudotis;

• Tiek, kiek būtina dokumentų archyvavimo tikslais, laikantis teisės aktų nustatytų terminų.

Ar saugi yra jūsų asmeninė informacija?

Mes naudojame tam tikras saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdami apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Mes iš savo tiekėjų reikalaujame naudoti tinkamas priemones, galinčias apsaugoti Jūsų konfidencialumą ir užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą.

Kokios yra jūsų teisės?

Jūs turite šias teises:

• Teisę prašyti susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis;• Teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;

• Teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kol Jūsų prašymu bus patikrintas jų tvarkymo teisėtumas;

• Teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis;• Teisę reikalauti perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui;

• Teisę atšaukti Jūsų duotą sutikimą, nedarant poveikio iki sutikimo atšaukimo vykdytam Jūsų asmens duomenų naudojimui;

• Teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (https://vdai.lrv.lt).

Kaip Jūs galite įgyvendinti savo teises?

Prašymą dėl pirmiau nurodytų Jūsų teisių įgyvendinimo ar skundus Jūs galite pateikti mums elektroniniu paštu info@motoinn.lt, paštu arba atvykus adresu Kalvarijų g. 206, Vilnius.

Atsakymą į Jūsų prašymą mes pateiksime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, mes turime teisę pratęsti terminą iki 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos.

Privatumo politikos galiojimas ir pakeitimai

Ši Politika įsigalioja 2020 m. sausio 1 d. Ji gali būti keičiama atsižvelgiant į teisės aktų ir mūsų veiklos pokyčius.